Algemene voorwaarden lidmaatschap

Onderstaand overzicht  is een uitwerking van de lidmaatschapsvoorwaarden zoals deze zijn genoemd in de statuten:

 • Het lidmaatschap wordt in principe aangegaan voor de periode van één jaar.
 • Nieuwe leden zijn verplicht om verschuldigde contributie en inschrijfgeld te voldoen via automatische incasso, anders kan men geen lid worden van Studio 76.
 • De contributiebetaling voor het lidmaatschap dient per maand door middel van automatische overschrijving vóóraf te worden betaald.
 • Na één jaar lidmaatschap kan deze per kwartaal worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken.
  Vervaldata 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober.
 • Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van de eerstvolgende vervaldatum, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 • Indien men midden in een kwartaal lid wordt, wordt de contributie proportioneel over het resterende deel van het kwartaal berekend.
 • Absentie door vakantie of ziekte geeft geen recht op contributierestitutie of tijdelijke stopzetting van het lidmaatschap.
 • Bij opzegging en opnieuw lid worden dient men opnieuw inschrijfgeld te betalen.
 • Alleen bij ernstige ziekte of persoonlijke omstandigheden kan het bestuur, na schriftelijk verzoek, tijdens een bestuursvergadering beslissen om van deze regeling af te wijken en een andere regeling met betrokkene overeen te komen.