Privacyverklaring

  • De persoonsgegevens zijn opgeslagen bij de secretaris, penningmeester/voorzitter en zijn goed beveiligd. Er wordt zorgvuldig en vertrouwelijk met alle persoonsgegevens omgegaan. In het verwerkingsregister staat vermeld welke persoonsgegevens verwerkt worden in het ledenbestand.
  • De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor berichtgeving en digitale nieuwsbrief met toestemming van het lid door middel van een handtekening bij het aangaan van het lidmaatschap.
  • Algemene mededelingen en nieuwsbrief worden per e-mail verzonden onder BCC.
  • Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft een lid, ongeacht welke rechtsgrond van toepassing is, altijd recht op inzage in en het vragen om rectificatie of verwijdering van zijn/haar gegevens.
  • Voor klachten kan men terecht bij het secretariaat.
  • Na beĆ«indiging lidmaatschap worden alle gegevens in principe binnen 6 maanden uit het ledenbestand verwijderd. Zij worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.